ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
15 มี.ค. 63 ถึง 16 มี.ค. 63 ค่ายส่งมอบสภานักเรียน
09 มี.ค. 63 ถึง 13 มี.ค. 63 สอบปลายภาคระดับชั้น ม.1,2,4,5
06 มี.ค. 63 ปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบวุฒิบัตร
02 มี.ค. 63 ถึง 05 มี.ค. 63 สอบปลายภาคระดับชั้น ม.3 และ ม.6
29 ก.พ. 63 ถึง 01 มี.ค. 63 สอบ O-NET ม.6
12 ก.พ. 63 ถึง 14 ก.พ. 63 เข้าค่ายลูกเสือ /ยุวกาชาด
06 ก.พ. 63 เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน
01 ก.พ. 63 ถึง 02 ก.พ. 63 สอบ O-NET ม.3
22 ม.ค. 63 กิจกรรมวันสถาปนายุวกาชาด
16 ม.ค. 63 วันครู
13 ม.ค. 63 ถึง 17 ม.ค. 63 สัปดาห์ห้องสมุด
06 ม.ค. 63 ถึง 10 ม.ค. 63 สอบกลางภาค
03 ม.ค. 63 กิจกรรมเดือนสี่จี่ข้าวหลาม
25 ธ.ค. 62 กิจกรรมวันคริสต์มาส
21 ธ.ค. 62 ถึง 23 ธ.ค. 62 ศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ จ.สุโขทัย
04 ธ.ค. 62 วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
20 พ.ย. 62 ิพิธีราชสดุดีลูกเสือ
15 พ.ย. 62 ถึง 29 พ.ย. 62 กีฬาอำเภอ
12 พ.ย. 62 ถึง 14 พ.ย. 62 กีฬาสีภายในโรงเรียนพบพระวิทยาคม
11 พ.ย. 62 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2562
หอประชุมโรงเรียนพบพระวิทยาคม
11 พ.ย. 62 กิจกรรมวันลอยกระทง