ข่าวประชาสัมพันธ์
มาตรการรักษาความปลอดภัยการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - ๑๙
ประกาศโรงเรียนพบพระวิทยาคม
เรื่อง มาตรการรักษาความปลอดภัยการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - ๑๙
เรียน ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนพบพระวิทยาคม และผู้มาติดต่อราชการทุกท่าน
ตามที่ปรากฏเป็นข่าวการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - ๑๙ ในจังหวัดสมุทรสาครและพื้นที่ใกล้เคียง โรงเรียนพบพระวิทยาคม ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงมีการกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - ๑๙ และมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดภายในโรงเรียนพบพระวิทยาคม ดังนี้
๑. การเข้าสู่ภายในโรงเรียนให้สวมหน้ากากอนามัย และเจ้าหน้าที่จุดประตูทางเข้าจะใช้เครื่องสแกนวัดอุณหภูมิหากมีอุณหภูมิเกิน ๓๗.๕ องศา เครื่องสแกนจะแจ้งทันทีซึ่งถ้าหากมีอุณหภูมิสูงเกิน ๓๗.๕ องศาจะให้นั่งพักด้านนอก ๕ นาที แล้วทำการวัดอุณหภูมิอีกครั้งถ้าหากยังมีอุณหภูมิที่เกินอยู่จะไม่อนุญาตให้เข้าสู่ภายในโรงเรียนและแจ้งให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเข้ามาดูแล
๒. การเดินทางภายในอาคารขอความร่วมมือให้เว้นระยะห่าง ๑.๕-๒.๐ เมตร และมีมาตรการห้ามถอดหน้ากากสนทนากัน และจะมีบริการเจลแอลกอฮอล์ตามจุดต่างๆ
๓. บริเวณห้องเรียน ห้องประชุมขอความร่วมมือจากคณะครู บุคลากร และนักเรียนทุกคนให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและจะมีเจลแอลกอฮอล์วางไว้ให้ตามอาคาร
๔. บริเวณโรงอาหาร จะมีจุดล้างมือก่อนเข้าสู่ภายในโรงอาหารโดยผู้ประกอบอาหารต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งและต้องรักษาความสะอาดอุปกรณ์ผ้ากันเปื้อน ซึ่งจะมีการเว้นระยะห่าง และขอความร่วมมือไม่ใช้เวลาในโรงอาหารมากเกินไป
๕. การประชุมต่างๆขอความร่วมมือทุกคนในห้องประชุมสวมหน้ากากอนามัย และให้ลดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเท่าที่จำเป็น โดยลดวาระการประชุมลง
๖. บุคลากรของโรงเรียน ที่มีที่พักอาศัย ในจังหวัดสมุทรสาคร หรือเดินทางไปในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด ให้งดเดินทางมาปฏิบัติงาน ปฎิบัติงานตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข โดยจะให้ปฏิบัติงานในที่พักอาศัย (work from home) ตามแนวทางที่กำหนดเพื่อเป็นการป้องการแพร่ระบาดของโรคฯ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
นายวิเชษ เย็นฉ่ำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพบพระวิทยาคม
๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2563,16:36   อ่าน 34 ครั้ง