ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ!! โรงเรียนพบพระวิทยาคม เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ประกาศ!! โรงเรียนพบพระวิทยาคม
๑. เปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในวันจันทร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๒. จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนผ่านช่องทาง Google Meet,Zoom Meeting และอื่นๆ หากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนจะประกาศให้ทราบต่อไป
๓. กรณีต้องการติดต่อประสานงานกับทางโรงเรียน ให้ติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์
๐๕๕ – ๕๖๙๐๘๑ และ Facebook โรงเรียนพบพระวิทยาคม
๔. คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาเริ่มมาปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนพบพระวิทยาคม โดยปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ทีราชการกำหนด โดยยึดหลัก D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2564,00:00   อ่าน 330 ครั้ง