แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

Adobe Acrobat Document รายละเอียดการใช้งบดำเนินการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 80.94 KB
Adobe Acrobat Document การใช้งบฝ่ายบริหารงานงบประมาณ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 67.54 KB
Adobe Acrobat Document การใช้งบฝ่ายบริหารงานวิชาการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 135.95 KB
Adobe Acrobat Document การใช้งบฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 122.35 KB
Adobe Acrobat Document การใช้งบฝ่ายบริหารงานบุคคล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 90.27 KB
Adobe Acrobat Document การใช้งบฝ่ายบริหารงานทั่วไป   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 108.2 KB