คณะผู้บริหาร

นายวิเชษ เย็นฉ่ำ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวสาลินี เอี่ยมกี่
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณและสินทรัพย์

นางมะลิวรรณ สุริยา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

นายเฉลิม ระบอบ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายสุทธิ ต๊ะสุ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

นางวิไลพร ต๊ะสุ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ