คณะผู้บริหาร

นายวิเชษ เย็นฉ่ำ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0872062141
อีเมล์ : wichade.yenc@obecmail.org

นายสมคิด พาวงศ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0854497586
อีเมล์ : somkid.paw@obecmail.org

นางสาวสาลินี เอี่ยมกี่
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณและสินทรัพย์

นายสุทธิ ต๊ะสุ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

นางวิไลพร ต๊ะสุ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นายเฉลิม ระบอบ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางมะลิวรรณ สุริยา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล