กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางรัตนาภรณ์ คงป้อม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวจุฑารัตน์ เทพาชมภู
ครู คศ.2

นายสุทธิ ต๊ะสุ
ครู คศ.2

นางมะลิวรรณ สุริยา
ครู คศ.3

นายสุรพงษ์ โนนน้อย
ครู คศ.3

นางสาวอารี แซ่ม้า
ครูผู้ช่วย