กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวจุฑารัตน์ เทพาชมภู
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายสุทธิ ต๊ะสุ
ครู คศ.2

นางมะลิวรรณ สุริยา
ครู คศ.3

นางสาวอารี แซ่ม้า
ครู คศ.1

นางสาวนงลักษณ์ อุดเต
ครู คศ.1