กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวรัชนีกร สินใจ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางเรณู กิจกวรรณ
ครู คศ.2

นางสาวนาฎสินี ปิ่นรัตน์
ครู คศ.1

นางสาวนงนุช ดำเขียว
ครู คศ.1

นางสาวจิตตระการ ยะสุกิม
ครูผู้ช่วย

นางสาวธนัชพร โสมะภีร์
ครูอัตราจ้าง