กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวนาฎสินี ปิ่นรัตน์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางเรณู กิจกวรรณ
ครู คศ.2

นางสาวจิตตระการ ยะสุกิม
ครูผู้ช่วย

นางสาวธนัชพร โสมะภีร์
ครูอัตราจ้าง