กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวเนตรทราย ประเสริฐผล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสาลินี เอี่ยมกี่
ครู คศ.3

นางวิไลพร ต๊ะสุ
ครู คศ.3

นายเฉลิม ระบอบ
ครู คศ.2

นายทวีศิลป์ ปานสินชัย
ครู คศ.2

นางสาวจิตราภรณ์ อินทิพย์
ครู คศ.3

นางสาวเบญจวรรณ อินทศร
ครู คศ.3

นายธีรกานต์ เพ็ชรโนรา
ครู คศ.1

นายภูชิชย์ เลาว้าง
ครู คศ.1

นายเจษฎา จี๋ก๋อย
ครู คศ.1

นางสาวนันทิพร ปัญญาถม
ครู คศ.1

นางสาวรวินันท์ จันต๊ะ
ครูผู้ช่วย