กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายภาณุวัฒน์ คะนิกา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวสาลินี เอี่ยมกี่
ครู คศ.3

นางวิไลพร ต๊ะสุ
ครู คศ.3

นายเฉลิม ระบอบ
ครู คศ.2

นายทวีศิลป์ ปานสินชัย
ครู คศ.2

นางสาวจิตราภรณ์ อินทิพย์
ครู คศ.2

นางสาวเบญจวรรณ อินทศร
ครู คศ.2

นายธีรกานต์ เพ็ชรโนรา
ครู คศ.1

นางสาวเนตรทราย ประเสริฐผล
ครู คศ.1

นายภูชิชย์ เลาว้าง
ครู คศ.1

นายเจษฎา จี๋ก๋อย
ครูผู้ช่วย

นางสาวนันทิพร ปัญญาถม
ครูผู้ช่วย

นางสาวจรัสทิพณรัตน์ พิสิฐ์เลิศ
พนักงานราชการ