กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวเนตรทราย ประเสริฐผล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสาลินี เอี่ยมกี่
ครู คศ.3

นางวิไลพร ต๊ะสุ
ครู คศ.3

นายเฉลิม ระบอบ
ครู คศ.2

นายทวีศิลป์ ปานสินชัย
ครู คศ.2

นางสาวจิตราภรณ์ อินทิพย์
ครู คศ.3

นางสาวเบญจวรรณ อินทศร
ครู คศ.3

นายธีรกานต์ เพ็ชรโนรา
ครู คศ.1

นายภาณุวัฒน์ คะนิกา
ครู คศ.1

นายภูชิชย์ เลาว้าง
ครู คศ.1

นายเจษฎา จี๋ก๋อย
ครูผู้ช่วย

นางสาวนันทิพร ปัญญาถม
ครูผู้ช่วย

นางสาวรวินันท์ จันต๊ะ
ครูผู้ช่วย