สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
เครื่องหมายประจำโรงเรียน                      สนสองใบ  (สนเกี๊ยะ)
อักษรย่อ                                                   พ.ว.
สีประจำโรงเรียน                                       เหลือง – ฟ้า  หมายถึง ความดีที่เราจะทำเพื่อถวายในหลวงและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ                                                                                         เนื่องจากสีอันเป็นมงคลเป็นสีประจำของทั้งสองพระองค์
คำขวัญประจำโรงเรียน                             มีจิตสาธารณะ  ถูกสุขอนามัย  อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  อยู่ได้อย่างพอเพียง
ปรัชญาของโรงเรียน                                มุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพฤติกรรมอันพึงประสงค์
คติพจน์                                                    ธมฺมจารี  สุขํ  เสติ (ผู้ประพฤติธรรมย่อมเป็นสุข)