กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายชลิต ฟักรักษา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเสรี บัวศรี
ครู คศ.3

นายชวนัส แก้วพรม
ครู คศ.1