กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายชวนัส แก้วพรม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเสรี บัวศรี
ครู คศ.3

นายฉัตรชัย โกฏตื้อ
ครู คศ.1