กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายฉัตรชัย โกฏตื้อ
ครู คศ.1

นายเสรี บัวศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ