กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายชิษณุ วงค์เหล็ก
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางกิ่งสุคนธ์ ทองมหา
ครู คศ.1

นางสาวณัฐรดา กาวีวน
พนักงานราชการ

นายสุรศักดิ์ นิลคง
ครูอัตราจ้าง