กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายชิษณุ วงค์เหล็ก
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางกิ่งสุคนธ์ ทองมหา
ครู คศ.1

นางสาวณัฐรดา กาวีวน
ครูผู้ช่วย

นางสาวแพรวา นิวัฒนานนท์
ครูผู้ช่วย

นายสุรศักดิ์ นิลคง
ครูอัตราจ้าง