กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางกิ่งสุคนธ์ ทองมหา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางเพิ่มพร วิสิทธิ์
ครู คศ.3

นายชิษณุ วงค์เหล็ก
ครู คศ.1