กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุภาภรณ์ แสงชลิต
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาววิศัลย์ศยา พิศนอก
ครู คศ.3

นางพิมใจ มีธรรมสวนะ
ครู คศ.2

นางสาวศุประภาภรณ์ นาคแก้ว
ครู คศ.3

นางสาวปัทมาพร ฝางแดง
ครู คศ.1

นางสาวธัญสิริ นุชเนื่อง
ครู คศ.1

นางสาวสุภาพร เตียวิบูรณ์
ครูผู้ช่วย

Miss Letty Joe Lopate
ครูอัตราจ้าง