กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวศุประภาภรณ์ นาคแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาววิศัลย์ศยา พิศนอก
ครู คศ.3

นางพิมใจ มีธรรมสวนะ
ครู คศ.2

นางสาวกัญญา ลือใจ
ครู คศ.2

นางสาววาสนา รับแสง
ครู คศ.1

นางสาวสุภาภรณ์ แสงชลิต
ครู คศ.1

นางสาวปัทมาพร ฝางแดง
ครู คศ.1

นางสาวธัญสิริ นุชเนื่อง
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุภาพร เตียวิบูรณ์
ครูผู้ช่วย