ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายวิเชษ เย็นฉ่ำ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนพบพระวิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16/8/2536
ชื่อ-นามสกุล : นางศรีรัตน์ อินทนุ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนพบพระวิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3/5/2527