ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายวิเชษ เย็นฉ่ำ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนพบพระวิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16/8/2536