กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายยุทธศักดิ์ ติ๊บปะละวงศ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวจุรี แสงหงษ์
ครู คศ.2

นายเสกสรร อินต๊ะศรี
ครู คศ.1

นายธนวิชญ์ กฤตย์โรจนธร
พนักงานราชการ