กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวรัชกนิษฐ์ ธรรมลังกา
ครู คศ.1

นางสาวจุรี แสงหงษ์
ครู คศ.2

นายยุทธศักดิ์ ติ๊บปะละวงศ์
ครู คศ.1

นายเสกสรร อินต๊ะศรี
ครูผู้ช่วย

นายธนวิชญ์ กฤตย์โรจนธร
พนักงานราชการ