กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวฤทัยรัตน์ ทิคำมูล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางอุไรพร ศิลาอ่อน
ครู คศ.3

นางนุจรีย์ คำวันนา
ครู คศ.3

นางสาวพรพรรณ คำตื้อ
ครู คศ.1

นายปัณฑกฤต อินทะโชติ
ครู คศ.2

นายธงชัย อุทัยหิรัญทวี
ครู คศ.1