กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวฤทัยรัตน์ ทิคำมูล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางอุไรพร ศิลาอ่อน
ครู คศ.3

นางนุจรีย์ คำวันนา
ครู คศ.3

นางสาวพรพรรณ คำตื้อ
ครู คศ.1

นายปัณฑกฤต อินทะโชติ
ครู คศ.1

นายธงชัย อุทัยหิรัญทวี
ครู คศ.1