ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 57686
รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.41 MB 82358
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณและสินทรัพย์
แผนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 57689
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 57689